top of page

Els Estatuts de l'Associació Cultural Untikesken - Amics d'Empúries

 

Índex

 

Capitol 1. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Article 2

Article 3

 

Capítol 2. Els membres de l'Associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

 

Capítol 3. L'assemblea general

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

 

Capítol 4. La Junta directiva

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

 

Capítol 5. Els presidents

Article 21

 

Capítol 6. El tresorer i el secretari

Article 22

Article 23

 

Capítol 7. Les comissions o grups de treball

Article 24

 

Capítol 8. El règim econòmic

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

 

Capítol 9. El règim disciplinari

Article 30

 

Capítil 10. La dissolució

Article 31

Article 32

 

bottom of page